Normativa > lexislación

 MARCO LEGAL DE AVALIACION DE INCIDENCIA AMBIENTAL


 Avaliación ambiental estratéxica de plans e programas

Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental

Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no ambiente (vixente ata o 12.12.2014)

Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de xuño de 2001, relativa á avaliación dos efectos de determinados plans e programas no ambiente

Avaliación do impacto ambiental de proxectos

Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental

Directiva 2011/92/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de decembro de 2011, relativa á avaliación das repercusións de determinados proxectos públicos e privados sobre o ambiente

Decreto 442/1990, do 13 de setembro, de avaliación do impacto ambiental para Galicia (derrogado pola Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia)

Avaliación da incidencia ambiental de actividades

Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia

Decreto 133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula a avaliación de incidencia ambiental  (derrogado pola Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia)LEXISLACIÓN SECTORIAL:

 

Augas

Real Decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do Dominio Público Hidráulico que desenvolve os títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII e VIII do texto refundido da Lei de Augas, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo.

Real decreto lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de augas

Real Decreto 903/2010, do 9 de xullo, de avaliación e xestión de riscos de asolagamento

Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia

Real Decreto 1332/2012, do 14 de setembro, polo que se aproba o Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica de Galicia-costa

Conservación da natureza

Directiva 92/43/CEE do Consello do 21 de maio de 1992 relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres

Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza de Galicia

Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados espazos como Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais

Lei 5/2006, do 30 de xuño, para a protección, conservación e mellora dos ríos galegos

Decreto 67/2007, do 22 de marzo, polo que se regula o Catálogo galego de árbores senlleiras

Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas

Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade

Decreto 127/2008, do 5 de xuño, polo que se desenvolve o réxime xurídico dos humidais protexidos e se crea o Inventario de humidais de Galicia

Contaminación acústica

Directiva 2002/49/CE do Parlamento europeo e do Consello, do 25 de xuño de 2002, sobre avaliación e xestión do ruído ambiental

Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído

Real decreto 1513/2005, do 16 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído, no referente á avaliación e xestión do ruído ambiental

Real decreto 1367/2007, do 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído, no referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas

Paisaxe

Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia

Patrimonio cultural

Decreto 449/1973, do 22 de febreiro, polo que se colocan baixo a protección do Estado os “hórreos” ou “cabazos” antigos existentes en Asturias e Galicia

Lei 16/1985, do 25 de xuño, do patrimonio histórico español

Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia

Planeamento urbanístico

Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia

Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia

Real Decreto Lexislativo 2/2008, do 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei do solo

Ordenación do territorio

Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia

Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia

Real Decreto Lexislativo 2/2008, do 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da lei do solo

Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproban definitivamente as Directrices de ordenación do territorio

Decreto 20/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproba definitivamente o Plan de ordenación do litoral de Galicia

 

 © Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrícolas de Ourense - Todos os dereitos reservados - AVISO LEGAL
C/ Cardenal Quevedo n° 25, entlo. Izda. 32004 Ourense Telf. e Fax: 988 239 521 E-Mail: colegio@agricolasourense.com      Facebook do Coita
Diseñado y desarrollado por ACV Galaica