COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS E GRADUADOS AGRÍCOLAS DE OURENSE

Inscripción – Alta

REQUISITOS E DOCUMENTACIÓN PARA A COLEXIACIÓN

Requisitos

Se solicitas a colexiación dentro do ano natural seguinte á data de obtención do título, a túa cota de ingreso será gratuita

(*) Redución do 30 % en caso de xustificar situación de desemprego.
(**) Nas correspondentes cuotas van incluidos os gastos de tramitación.

Os colexiados que estén en situación de desemprego poden beneficiarse dunha redución do 30% no importe da cuota colexial, reducíndose a 23.10 €, e da cota de ingreso, no seu caso, aportando ao Colegio o Certificado de Situación Laboral expedido con data actual polo Servizo de Emprego ou a tarxeta de desemprego. Este trámite débese realizar dentro dos últimos quince días do último mes de cada trimestre, aportando o certificado actualizado, ben desde a Ventanilla Única, ben presentándoo nas nosas oficinas; en caso contrario non se aplicará a redución na siguiente cota.

Ademais, a tenor do convenio que temos co Banco Sabadell, abrindo unha conta en calquera oficina do Banco Sabadell, e domiciliando os recibos do Colexio, farase a devolución do 10% do importe da cuota de colexiado (Ata un máximo de 100 euros ao ano). Máis información aquí.

Tes algunha dúbida?

Fainos a túa consulta

Inscrición